ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DG Learning Platform เพื่อรองรับโครงการ One Family One Soft Power) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0151)


19 Jun 67
1

DGA-67-0151 ราคากลาง EGP

เลขที่โครงการ 67069203551
งบประมาณ 350,000.00 บาท