ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสึกษาและวิจัยบริการดิจิทัลสำหรับหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (SME One ID) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (DGA/67/0149)


19 Jun 67
1

DGA-67-0149 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67069225374
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท