ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง) (DGA/67/0141)


4 Jun 67
1

DGA-67-0141 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059573996
งบประมาณ 9,000,000.00 บาท