งานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) (DGA/67/0133)


20 May 67
7
1

DGA-67-0133 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 67059314743
งบประมาณ 65,570,900.00 บาท
3 ครั้ง