ประกาศราคากลางงานซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศบนระบบคลาวด์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0070)


6 Dec 66
15
1

DGA-67-0070 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66129066824
งบประมาณ 13,395,000.00 บาท
8 ครั้ง