ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๓ (e-Government Executive Program e-GEP#13) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0062)


21 Nov 66
29
1

DGA-67-0062 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66119312438
งบประมาณ 3,426,800.00 บาท
6 ครั้ง