ประกาศราคากลางงานงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลและการวางแผนกระบวนการทำงาน (Enterprise Resource Planning :ERP) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0063)


17 Nov 66
22
1

DGA-67-0063 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66119270583
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
9 ครั้ง