ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ ราชอาณาจักรสวีเดน สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ (e-GCEO#9) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


27 Apr 66
28