ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการอำนวยความสะดวกภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0174)


4 มิ.ย. 64
41
1

5. 64-0174 ประกาศยกเลิก

งบประมาณ 4,032,000.00 บาท
4 ครั้ง