ประกาศยกเลิกจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0021)


12 ต.ค. 63
185

ประกาศยกเลิกจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)    (DGA/64/0021)

1

64-0021 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 8 ต.ค.63

40 ครั้ง