ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0333)


20 Jan 64
108

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลระบบบัตรสุขภาพสำหรับผู้เดินทาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0333)

1

63-0333 ประกาศยกเลิก

10 ครั้ง