ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน Low Code Platform (LCP) และระบบนำร่องที่พัฒนาบน LCP เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) (DGA/63/0309) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


4 Dec 63
173
1

DGA-63-0309 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

22 ครั้ง