ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0312)


5 Nov 63
187
1

DGA-63-0312 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

26 ครั้ง