ยกเลิกประกาศผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือก ยกเลิกการจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) (DGA/63/0237)


22 Sep 63
186

ยกเลิกประกาศผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือก ยกเลิกการจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทบริการ สำหรับพอร์ทัลกลางเพื่อชาวต่างชาติ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) (DGA/63/0237) 

1

63-0237 ประกาศยกเลิกการจัดจ้างงาน

37 ครั้ง