ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานสำหรับนักพัฒนาระบบของหน่วยงานของรัฐที่ใช้แลกเปลี่ยนกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX Technical Standard Development) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0233)


11 Aug 63
278
1