ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1 ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0184)


17 พ.ค. 63
334

ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 1  ของ สพร. (e-bidding) (DGA/63/0184)

1

63-0184 ประกาศยกเลิก

112 ครั้ง