ประกาศยกเลิกประะกวดราคาจ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA/62/0088)


13 ธ.ค. 61
423

ประกาศยกเลิกประะกวดราคาจ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA/62/0088)

1