ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3.1 (Thailand Government Spending Phase: 3.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


23 ส.ค. 62
406

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3.1 (Thailand Government Spending Phase: 3.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

ยกเลิกประกาสเชิญชวน

185 ครั้ง