ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ TDGA และปรับปรุงระบบ e-learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EGA/61/0258)


3 ก.ค. 61
942
1

ยกเลิกประกาศประกวดราคา

271 ครั้ง