ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสิรมการตลาด (61/0247)


11 Jun 61
961

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารและส่งเสิรมการตลาด (61/0247)

1

61-0247 (ยกเลิก)ประกาศผู้ชนะ

299 ครั้ง