ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างนำเข้าข้อมูลระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0134)


11 May 66
6
1

ยกเลิกประกาศเชิญชวน DGA 66 0134 Signed

เลขที่โครงการ 660449127603
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
2 ครั้ง