ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0213)


8 Sep 65
76
1

DGA-65-0213 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท