ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0182)              


18 Jul 65
92
1

DGA-65-0182 ยกเลิกประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
23 ครั้ง