ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี 2565 ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0179)


6 Jul 65
54
1

DGA-65-0179 ยกเลิกประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
3 ครั้ง