ประกาศยกเลิกการคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรโครงการการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0097)(ครั้งที่ 1)


8 มี.ค. 65
29

1

DGA-65-0097 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 65017203527
งบประมาณ 19,743,800.00 บาท
7 ครั้ง