ยกเลิกการเชิญชวน งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายในกรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0038)


18 ต.ค. 64
75
1

DGA-65-0038 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 64097668392
งบประมาณ 495,325.00 บาท
2 ครั้ง