ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0182)


24 Jun 64
47

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

DGA-64-0182 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64057266872
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง