ประกาศยกเลิก การประกวดราคางานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มสังคมออนไลน์ทางด้านนวัตกรรมข้อมูลและธรรมาภิบาล (Online Data Community Platform for Data Innovation and Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0151)


11 May 64
60

1

64-0151 ประกาศยกเลิก

เลขที่โครงการ 6403743488
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท