ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology and Innovation Center – DGTi)ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0141)(ครั้งที่ 1)


29 Mar 64
37

1

DGA-64-0141 ยกเลิกประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64037064867
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท