ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้อแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0132)


24 Mar 64
39
1

ยกเลิกประกาศเชิญชวน DGA-64-0132

เลขที่โครงการ 64037019784
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
1 ครั้ง