ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ (ปรับปรุง) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0141)


27 Jun 67
1

DGA-67-0141 ยกเลิกงานจ้างฯ

เลขที่โครงการ 67059573996
งบประมาณ 9,000,000.00 บาท