ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๕ (Digital Transformation Program DTP#5) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0080)


16 Feb 67
7
1

DGA-67-0080 ยกเลิกประกาศเชิญชวน_AL

เลขที่โครงการ 67019364777
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
3 ครั้ง