การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 : มาตรฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ DGA-RC


29 September 2564
904

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้มีผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ระหว่างการรักษาในสถานพยาบาลหรือสถานที่ ๆ รัฐจัดให้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เล็งเห็นความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการผู้ป่วยขึ้นเพื่อให้ระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกล (Telemedicine) และระบบสารสนเทศของหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับระบบ DGA Referral Coordination (DGA-RC) สามารถบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยร่วมกันได้และทำงานสอดคล้องกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐด้านความหมายข้อมูลต่อไป

ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการผู้ป่วยภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 : มาตรฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ DGA-RC ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลของผู้ป่วยโรคโควิด 19 สำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยทางไกล (Telemedicine) หรือระบบสารสนเทศของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประกอบด้วยชื่อของข้อมูล ความหมายของข้อมูล และรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนผ่าน API ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้มาตรฐานข้อมูลนี้ในการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ DGA-RC

ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นประกาศสำหรับใช้ภายใน สพร. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติร่วมกัน อย่างไรก็ตามทาง สพร. มีความยินดีถ้าหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ DGA-RC ใช้มาตรฐานข้อมูลนี้ในการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม     

เอกสารแนบ

1