รายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัล


12 February 2564
636

ภาครัฐไทยมีความพยายามในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการระบุแนวทางดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติหลายฉบับ อีกทั้ง ยังได้กำหนดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนสำคัญ โดยใช้ระดับหรือค่าตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัลเป็นเป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านภาครัฐไปสู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัลในทิศทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ภาครัฐไทยในปัจจุบันยังขาดการศึกษาและถอดบทเรียนจากตัวชี้วัดแบบองค์รวมเพื่อนำไปใช้ประกอบการออกแบบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

เพื่อสะท้อนถึงมิติที่ภาครัฐไทยควรขับเคลื่อนตามทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก รายงานการศึกษานี้มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดต่างประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัลที่บรรจุเป็นเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัวสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับเป็นข้อมูลในการประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยบทที่ 2 จะรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดสากลด้านรัฐบาลดิจิทัล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับมิติของรัฐบาลดิจิทัลเป็นเป้าหมาย บทที่ 3 จะกล่าวถึงตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวชี้วัดสากลอื่นที่น่าสนใจโดยละเอียด พร้อมเปรียบเทียบสถานะของประเทศไทยกับประเทศอื่นของตัวชี้วัดแต่ละตัว และบทที่ 4 เป็นการนำเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทก่อนหน้า