รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อ เสนอแนะตามแผนพัฒนา DG


15 January 2564
1193

“ความสำเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการพัฒนาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการนับเป็นกระบวนการสำคัญในการสะท้อนผลสำเร็จของโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการจะมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการให้ได้ผลสำเร็จตามที่วางไว้ และข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สพร. ได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสร้างทิศทางที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ได้ดำเนินการครบตามระยะเวลาของแผนแล้ว ดังนั้น สพร. จึงได้รวบรวมแผนงาน/โครงการด้านรัฐบาลดิจิทัลของแผนระดับชาติอื่น วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ ซึ่งสามารถศึกษาและหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”

เอกสารแนบ

1

DG_Assessment_Booklet_DGA

132 ครั้ง