ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง แพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน


27 January 2566
4636

ด้วย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติรับทราบรายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะการบริหารงานและการให้บริการประชาชนกรณีเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสาธารณชน ในประเด็นการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ โดยระบุให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกลางภาครัฐ และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำข้อมูลหลักของหน่วยงาน (Master Data) โดยจัดทำแผนการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวและดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการทำงาน และการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จ และตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเร่งพัฒนา Biz Portal และ Citizen Portal และกำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน   

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบให้

๑) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX)
👉 gdx.dga.or.th

๒) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)
👉 data.go.th

๓) ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)
👉 bizportal.go.th

๔) ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชันทางรัฐ
👉 ทางรัฐ.com

เป็นแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดยประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง แพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เอกสารแนบ

1