การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการฯ พ.ศ. 2559


3 June 2564
325

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบต่อแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งติดตามสถานภาพการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุม รวมจำนวน ๖ ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้ารายยุทธศาสตร์ 

 อนึ่ง สรอ. มอบหมายให้ นางสาวชนกพร  ดีมาก ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประสานงานหลัก ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๗ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanokporn.deemark@ega.or.th

เอกสารประกอบการประชุม
กำหนดการประชุม

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 [Part 1] การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 [Part 2] การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชน
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 3  [Part 1] การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 [Part 2] การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
  6. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัย