สรุปผลการติดตามฯ พ.ศ. 2559


3 June 2564
258

บทสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ พร้อมทั้งติดตามสถานภาพการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุม ทั้งหมด ๖ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ ๕ และ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ทั้งหมด ๒๕ หน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามรายยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ โครงการ โดย สรอ. ได้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๔๖ หน่วยงาน ซึ่งสามารถสรุปสถานภาพการดำเนินโครงการได้ ดังนี้