การจัดประชุมระดมสมอง (Focus Group)


15 January 2564
450

การประชุมระดมสมอง
เพื่อเก็บประเด็นจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล 

     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จึงมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 1 ขึ้น โดยมีความครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมอีก 8 ขีดความสามารถ (Domain) ซึ่งประกอบด้วยด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก 2 ขีดความสามารถ (Domain) คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีระยะเวลการดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรอ. จึงได้มีกำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหา ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งการประชุมเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การสาธารณสุข [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม] 
กลุ่มที่ 2 ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ การจ่ายเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม]  
กลุ่มที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สาธารณูปโภค [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม]
กลุ่มที่ 4 การบริหารสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการใช้จ่าย [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม]  
กลุ่มที่ 5 การศึกษา [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม] 
กลุ่มที่ 6 การคมนาคม [เอกสารประกอบการประชุม / สรุปผลการประชุม]

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ นายนครินทร์ เจริญเหล่าศิริ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 612 6000 – 6103