ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) DG2 ผ่านหน้าเว็บไซต์


15 January 2564
176

การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์
ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔)

หลักการและเหตุผล

     ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ในคราวเดียว โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ขยายรายละเอียดให้กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่จัดทำในระยะแรกนั้น มีความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัล (domain) ๑๘ ด้านจากขีดความสามารถทั้งหมด ๒๖ ด้าน

     สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) ขึ้น ซึ่งครอบคลุมขีดความสามารถอีก ๘ ด้านที่เหลือ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย และเพิ่มเติมในรายละเอียดอีก ๒ ขีดความสามารถ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยมีการดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยการดำเนินการที่ผ่านมานั้น ได้มีการศึกษาแผน กฎหมาย และนโยบายระดับประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย กรอบการประเมินขีดความสามารถ พร้อมทั้งการสัมภาษณ์หน่วยงานหลักในเชิงลึก และการจัดประชุมระดมสมองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๘ ขีดความสามารถ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง บัดนี้ ได้มีการทำ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในลำดับถัดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาดิจิทัลที่มีความสมบูรณ์ จึงมีความจำเป็นรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประเด็นความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงเนื้อหาให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับบริบทของประเทศไทยอย่างแท้จริง

     จากเหตุผลข้างต้น สรอ. จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖o – ๒๕๖๔) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ดาวน์โหลด

  1. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
  2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ลงรายละเอียด
  3. แบบสำรวจรายชื่อโครงการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)