ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผน DG


27 August 2564
599

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  กับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME), กลุ่มการศึกษา, กลุ่มความเหลื่อมล้ำ, กลุ่มการเกษตร และกลุ่มการมีส่วนร่วมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน เพื่อร่วมกันกำหนดโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญ (Flagship) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)) วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ MS Teams

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ, ธนาคารออมสิน, กระทรวงแรงงาน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ โครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน) วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ MS Teams

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, กรมกิจการผู้สูงอายุ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนกลาง เพื่อรับสวัสดิการหรือรับบริการของรัฐผ่านระบบดิจิทัล (Welfare Platform) โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มการศึกษา) วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ MS Teams

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ โครงการ Digital Signature for Digital Transcript ความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มการเกษตร) วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.ผ่านระบบ MS Teams

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มการมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน) วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ MS Teams

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ โครงการระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และโครงการระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 (กลุ่มการแพทย์และสาธารณสุข) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ MS Teams

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือ จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, กรมการแพทย์, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กรมอนามัย, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, กรมการกงสุล, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ โครงการการสนับสนุนการพัฒนา Application เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) – ThailandPlus (สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และ โครงการระบบอ่านใบรับรองข้อมูลสุขภาพ ในรูปแบบดิจิทัล เฟส 1 (Digital Health Certificate Resolver) (สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)