การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2561


11 July 2561
74

ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สพร. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการสำรวจ และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/2101/12720/ ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างแท้จริง สพร. จึงจัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุงแบบสำรวจให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมอบหมายให้บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสารวจในครั้งนี้

ในการนี้ สพร. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ข้อมูลเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ – ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค พร้อมส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@dga.or.th กลับมายัง สพร. ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากท่าน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณบดีวุฒิ อูริยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๒๐๐๗

เอกสารแนบ

1

กำหนดการ

3 ครั้ง
2

แบบตอบรับ

5 ครั้ง
3
4