ข้อมูลประกอบการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2561


27 September 2561
97

ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ข้อ ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสำรวจการนำดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ชื่อเดิมคือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเรียนว่า ข้อสั่งการดังกล่าว สอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ที่ สพร. ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๓๐ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่มีสาขาตั้งอยู่ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) จังหวัดละ ๑๙ หน่วยงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๔ หน่วยงาน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การสำรวจฯ ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สพร. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านทางลิงก์ที่ได้แจ้งในหนังสือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ สพร ๒๕๖๑/ว๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานท่านเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบสำรวจ ก่อนส่งกลับมายัง สพร. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะอำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจฯ อาทิ รายละเอียดโครงการ คู่มือการตอบแบบสำรวจ วิดีโอแนะนำการตอบแบบสำรวจ นิยามศัพท์ เป็นต้น ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ข้อมูลใดๆ เมื่อท่านได้ส่งแบบสำรวจกลับมาแล้ว เว้นแต่เป็นความผิดพลาดจากการประมวลผลของคณะวิจัย

อนึ่ง สพร. ได้มอบหมายให้ บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณภัทรานุจ แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๑๑๑๓ หรือ คุณบดีวุฒิ อูริยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๒๐๐๗  หรือ คุณอาภาภัทร  ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@dga.or.th หรือแอปพลิเคชัน Line ที่ @dgsurvey

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6