แผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในงบประมาณ พ.ศ.2564


15 January 2564
918

ที่มาและความสำคัญ

     ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ.การบริหารงานฯ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าเป็นระบบข้อมูลเดียวกัน โดย พ.ร.บ. การบริหารงานฯ ได้กำหนดให้มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ สพร. ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องนั้น

     สพร. ได้จัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและนำเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑๔ แผนงาน ซึ่งมีแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลประกอบด้วย พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีคณะกรรมการย่อยสำหรับแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล คณะที่ ๑.๓ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม (เจ้าภาพ)

** ขณะนี้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ จึงไม่สามารถเสนอของบประมาณของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 2564 ได้ **