ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ คืออะไร


14 January 2564
11171

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ 

ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

     ทั้งนี้ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เป็นบริการที่เกิดจาก บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานประกันสังคม การประปานครหลวง บริษัท ข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราขวิถี เป็นต้น ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ดำเนินการติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk เพื่อให้บริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ประชาชนสามารถใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ได้ 4 รูปแบบ คือ

 • รูปแบบที่ 1 Info point คือ บริการด้านข้อมูล ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคล
 • รูปแบบที่ 2 Registration คือ บริการลงทะเบียน การสมัคร การกรอกข้อมูล การต่ออายุ
 • รูปแบบที่ 3 Transaction คือ การบริการครบวงจร เช่น การยืนยันตัวตน การส่งเอกสาร การลงข้อมูล การแจ้งปัญหาการใช้บริการทั้งแบบ One Way และ Two Way
 • รูปแบบที่ 4 Payment คือ บริการชำระค่าบริการ

ปัจจุบันมีจำนวน 21 บริการ โดยบริการที่สามารถใช้งานได้แล้วที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มีดังนี้

ตรวจสอบข้อมูล

 • ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลบุคคล) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
 •  ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำการประปานครหลวง (การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย)
 •  ระบบตรวจสอบนัดหมาย รพ.รามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 •  ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
 •  ระบบตรวจสอบการใช้บริการ Appcenter (log)  (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
 •  ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ. ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 •  ระบบตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญ (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
 •  ระบบตรวจสอบใบสั่ง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 •  ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 •  ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
 •  ระบบตรวจสอบสิทธิ์ รพ.ราชวิถี (โรงพยาบาลราขวิถี)
 •  ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 •  ระบบตรวจสอบนัดหมาย (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 •  ระบบตรวจสอบค่า BMI (รพ.เขต 5 ราชบุรี, รพ.เขต 4)
 •  ระบบตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ (สำนักงานประกันสังคม)
 •  ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 •  ระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม
 •  ระบบตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

 สมัคร

 • สมัครระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง สำหรับประชาชน (OpenID on Kiosk) : (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
ดูข้อมูล
 • Government Channel
จ่าย
 • จ่ายค่าน้ำประปา (การประปานครหลวง)

ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมาให้บริการแก่ประชาชนได้สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับตัวอย่างการใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคมว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด 

หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ว่ามีจำนวนเท่าไร ตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้

ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำ QR code ไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ และยังมีบริการตรวจสอบข้อมูล

ใบสั่งจราจรพร้อมสั่งพิมพ์สลิปไปจ่ายค่าปรับในกรณีใบสั่งหายก็ได้ หรือจะจ่ายค่าน้ำประปา ของการประปานครหลวง ก็สามารถเลือกชำระเงินด้วยการตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติม Student Loan

จุดติดตั้งตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ

*ติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐสำหรับประชาชนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.GovChannel.go.th