G-Cloud


14 มกราคม 2564
801

การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ Government Cloud

G-Cloud คือโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้บริการแก่ หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Cloud ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง

G-Cloud ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับการใช้งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่วยให้บุคลากรภาครัฐสามารถทำงานได้สะดวก คล่องตัว เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน

วัตถุประสงค์

 1. ลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบ ลดภาระในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบของหน่วยงาน
 2. ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้พื้นที่ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนา e-Government ไปสู่การเป็น Green IT
 3. มุ่งมั่นขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ระดับ PaaS (Platform as a Service) และ Saas (Software as a Service)
 4. ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. สร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกภาคส่วน และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

 

การให้บริการ

 • G-Cloud ให้บริการตามความต้องการจริง โดยจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมถึง จำนวนเครื่องแม่ข่ายเสมือน ระบบปฏิบัติการ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระในการบริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบ ทำให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถทุ่มเทเวลาในการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่
 • มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นระบบ Cloud Computing มาตรฐานสากล ใช้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น บริหารจัดการโดยหน่วยงานกลางของภาครัฐ และมีเสถียรภาพ (SLA) ไม่น้อยกว่า 99.5 %
 • ช่วยหน่วยงานลดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุน เช่น อุปกรณ์ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึง Data Center 
 • สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย GIN (เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ) และอินเทอร์เน็ต
 • รองรับระบบงานสนับสนุน Cloud ทุกระดับที่ดีจีเอพัฒนาเพื่อให้บริการ รวมถึงบริการพื้นฐาน (Common Service) จากภาครัฐส่วนกลาง 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ: ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th