workD Communication Platform ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์


8 กรกฎาคม 2565
1334

เชื่อมโยงรัฐสู่ ดิจิทัลสเปซ กับ workD

workD (เวิร์กดี) ระบบติดต่อสื่อสารภายในบุคลากรภาครัฐแบบรวมศูนย์ บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา

workD Mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย โดยมีโครงสร้าง พื้นฐานอยู่ในประเทศไทย รองรับการเชื่อมต่อระหว่างอีเมล ปฏิทิน และที่อยู่สำหรับติดต่อ พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย Anti-Spam และ Anti-Virus

workD Chat

ระบบส่งข้อความ รองรับการสนทนาได้ทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ทั้งแบบที่ผู้ใช้งานอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน และ คนละหน่วยงาน พร้อมทั้งรองรับการส่งรูปภาพ และไฟล์เอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

workD Meet

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องทั่วไป พร้อมกันได้มากกว่า 300 คน/ 1 ห้อง รองรับการจัดการประชุมได้ทั้งแบบบุคคลและกลุ่ม พร้อมทั้งภาพ เสียง วีดิโอ และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Microsoft Office และ PDF เป็นต้น รวมถึงรองรับการบันทึกการประชุม (Recording) จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม (Polling) และจัดเก็บ Log การประชุม

workD Meet+

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์วาระลับ พร้อมกันได้มากกว่า 50 คน/1 ห้อง รองรับการจัดการประชุมได้ทั้งแบบบุคคลและกลุ่ม พร้อมทั้งภาพ เสียง วีดิโอ และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Microsoft Office และ PDF เป็นต้น รวมถึงรองรับการบันทึกการประชุม (Recording) จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม (Polling) และจัดเก็บ Log การประชุม

เพื่อยกระดับการทำงานของบุคลากรภาครัฐให้คล่องตัว รองรับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working และเชื่อมต่อการทำงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อ

ที่มา/วัตถุประสงค์

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหน้าที่ให้บริการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้มีการประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเห็นชอบทิศทางการให้บริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication: UC) สําหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการรวมทั้ง 3 บริการ ดังนี้ 

บริการเดิมที่เกี่ยวข้อง

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
ปิดเข้าใช้ระบบ : อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ

ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
ปิดเข้าใช้ระบบ : 1 ตุลาคม 2565

แอปพลิเคชันระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Chat : G-Chat) 
ปิดเข้าใช้ระบบ : 1 เมษายน 2565

โดยให้การให้บริการ ระบบเวิร์กดี เป็นการสนับสนุนรูปแบบการทํางานและการรับบริการของบุคลากรภาครัฐที่สอดรับกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้รับประโยชน์จากการบริการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานรัฐ

เริ่มเปิดให้บริการ workD ภายใน เดือนธันวาคม 2565

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

หรือ ติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมอีกครั้งใน เดือนตุลาคม 2565

สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่ หรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า DGA Contact Center :

เอกสารแนบ

1

MailGoThai-Backup

127 ครั้ง
2

MailGoThai-Export

91 ครั้ง
3

workD – คำถามที่พบบ่อย

0 ครั้ง
4
5

workD-Overview_Training

0 ครั้ง
6

workD-Microsoft 365_Training

0 ครั้ง
7

workD-UM_Training

0 ครั้ง
8