การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)


14 January 2564
19527

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการตราพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อยกระดับรัฐบาลไปสู่การเป็น “รัฐบาลแห่งการเชื่อมโยงและเปิดเผย” หรือ “Open and Connected Government”

     โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนชาติ นโยบายต่างๆ ของประเทศ ในพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและให้สำนักงานฯ ดำเนินการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

บริการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลและข้อมูลนิติบุคคล

บริการนี้ได้รับการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารในระยะแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ลดภาระในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลของประชาชนผ่านระบบบริการนี้ได้ (ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบของ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (GDX) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสำนักงานฯ)

การขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล

ติดต่อได้ที่ DGA Contact Center โทร : 02- 612-6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX)

     GDX เป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐที่จะมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ผ่านมา มีการออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายหรือเพิ่มเติมการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และที่สำคัญคือ การดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล  (Data Governance) โดยแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงจัดเก็บและดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัลเหมือนเดิม และ GDX จะเป็นฐานของการต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) ที่สมบูรณ์ได้

     GDX นับเป็นภารกิจหลักตาม พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายในการดำเนินการ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับทุกหน่วยงานภาครัฐในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีธรรมาภิบาลข้อมูล และมีความมั่นคงปลอดภัย

     สำหรับการดำเนินการพัฒนา GDX จำเป็นต้องพัฒนาจากฐานรากและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีหลายส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มาตรฐานด้านข้อมูลและการจัดทำข้อมูลหลัก (Master Data) มาตรฐานในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล การปรับปรุงกระบวนงาน ข้อกำหนดระบบยืนยันตัวตนกลาง มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับระบบ การพัฒนากำลังคนภาครัฐ เป็นต้น โดยขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเจ้าภาพหลักในด้านต่างๆ เช่น ก.พ.ร. ปยป. สพธอ. สวทช. (เนคเทค) สำนักงาน ก.พ. เป็นต้น

     ในระหว่างนี้ หากหน่วยงานต้องการคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น เพื่อการยกเลิกการขอสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือได้ที่ DGA Contact Center โทร : 02- 612-6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th

คู่มือ / วิธีการใช้งาน GDX