เกี่ยวกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐบาลดิจิทัล (Digital Government CERT: DG-CERT)


10 January 2567
134
DG-Cert-Official-Logo-Created-Web

เป็นศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Sectoral CERT) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐบาลดิจิทัล (Digital Government CERT: DG-CERT) หรือ DG-CERT ดำเนินภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจหรือให้บริการในด้านการประสานงาน, ภารกิจหรือให้บริการในด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์, ภารกิจหรือให้บริการในด้านการรับมือและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ และภารกิจหรือให้บริการในด้านการดำเนินมาตรการด้านการบริหารจัดการคุณภาพใน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริการภาครัฐที่สำคัญที่มีการให้บริการ
โดยตรงแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการประสานงาน เฝ้าระวัง รับมือ และแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ติดต่อสำนักงาน
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์ภาครัฐบาลดิจิทัล (Digital Government CERT: DG-CERT)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร : (+66) 02 612 6011-12
อีเมล : contact@dga.or.th
งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ :
โทรศัพท์ (+66) 02 612 6000
อีเมล : saraban@dga.or.th
DGA Contact Center :
โทรศัพท์ (+66) 02 612 6060  (24 ชั่วโมง)

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล cyber@ncsa.or.th 

หมายเลขของกุญแจ (Key ID): ACE6809A00553CA0 (คลิกดาวน์โหลด)

ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA

ขนาดความยาว (Key size): 4,096

GP Fingerprint: 1578 6692 8C3F CCD5 0EC1 9A9E ACE6 809A 0055 3CA0 

สามารถดาวน์โหลด 👉 คู่มือการใช้งาน PGP