หลักสูตร Cybersecurity Workshop for Government Agency โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


15 August 2566
1572

หลักสูตร Cybersecurity Workshop for Government Agency โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรภาครัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรหน่วยงานของรัฐ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิเช่น พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, NIST Cybersecurity Framework เป็นต้น ทั้งนี้ ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่คณะวิทยากรได้จัดเตรียมไว้ให้นั้น ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถที่จะนำไปใช้งาน ประยุกต์ ปรับใช้ในองค์กร ร่วมกับการกำหนดนโยบาย เพื่อยกระดับการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์กรสู่รูปแบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีมั่นใจ มีความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล / เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรภาครัฐที่สนใจ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

จำนวนรุ่น และจำนวนผู้อบรม

จำนวน 1 รุ่น / รุ่นละ 50 ท่าน

รูปแบบการอบรมและสิ่งที่ต้องจัดเตรียม

การอบรมในรูปแบบการบรรยาย และการปฏิบัติ (Workshop) แนวทางการรับมือกับเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ระยะเวลาการฝึกอบรม

จำนวน 3 วัน จัดอบรมในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

เข้าร่วมศึกษาตลอดหลักสูตร ณ สถานที่จัดอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

รายชื่อวิทยากรในการอบรม

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (สกมช.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ)
 • นายปณิธาน เขินอำนวย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • นายคมกริช คำสวัสดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าทีมปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • นางสาวศรีสุดา แซ่เฮ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าทีมแผนและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ตารางการฝึกอบรม

เวลา

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่หนึ่ง (พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ & NIST Cybersecurity Framework)

08.30 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

 

09.00 – 10.30 น.

– ภาพรวม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
– กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Cybersecurity (สกมช.)

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

 

10.45 – 12.00 น.

– มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

– แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Cybersecurity (สกมช.)

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.30 น.

NIST Cybersecurity Framework + ISO 27001

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ

วุฒิดิษฐโชติ

15.30 – 15.45 น.

พักเบรก

 

15.45 – 17.30 น.

NIST Cybersecurity Framework + ISO 27001

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ

วุฒิดิษฐโชติ

วันที่สอง (Identify + Protect) : Workshop

08.30 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

 

09.0010.30 น.

Five Pillars : Identify & Protect

    Asset management tools

    VA tool : OpenVAS

    Threat Intelligence

 

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

 

10.45 – 12.00 น.

Five Pillars: Identify & Protect

    Asset management tools

    VA tool

    Threat Intelligence

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.30 น.

Five Pillars : Identify & Protect

    System Hardening

    Reverse proxy – NGINX (Lab)

 

15.30 – 15.45 น.

พักเบรก

 

15.45 – 17.30 น.

Five Pillars : Identify & Protect

    System Hardening

    Reverse proxy – NGINX (Lab)

 

วันที่สาม (Five Pillars) : Workshop

08.30 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

 

09.00 – 10.30 น.

Five Pillars : Identify & Protect

    Reverse proxy – NGINX (Lab)

 

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

 

10.45 – 12.00 น.

Five Pillars : Detect

    Uptime – Kuma (Lab)

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.30 น.

Five Pillars : Detect& Respond

    SIEM – Wazuh

    T-Pot Honeypot

 

15.30 – 15.45 น.

พักเบรก

 

15.45 – 17.30 น.

Five Pillars : Detect & Respond

    SIEM – Wazuh

    T-Pot Honeypot

Five Pillars : Recovery

 

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเนื้อหาในการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ Click : https://goo.gl/maps/97GMe8okg2BzYiwm8

โทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ 02 2653 9000

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร จำนวน 19,900 บาท ต่อท่าน (รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร)

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว

 • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมต่อท่าน รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารประกอบการอบรม และรวม VAT 7% แล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่ำกว่าจำนวน 27 ท่าน ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม

           สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

           บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 – 0 – 20735 – 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

           (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

 1. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
 • สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
 • ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
 1. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail : dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.office.com/r/RwftHdPsXJ
 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

 1. นายโกศล อาชวสิริพันธ์               หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3485
 2. นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์              หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3474
 3. นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว              หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3476
 4. นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-045-3478

    หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  โทร  02 612 6060

  โทรสาร 02 612 6013

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  dcc_division@dga.or.th, dcp_division@dga.or.th